Simulation Business Tour 2024 – Warszawa

Agenda

Miejscem spotkania będzie Hotel Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie.

8:30 – 9:00Rejestracja i kawa
9:00 – 9:10Rozpoczęcie konferencji
9:10 – 9:30Wprowadzenie w ekosystem FlexSim
Filip Polit | InterMarium
9:30 – 10:00Co to jest symulacja procesów i jakie jest jej miejsce w biznesie?
Dawid Dąbal | InterMarium
10:00 – 10:30Wykorzystanie modelowania symulacyjnego w projektach badawczych i dydaktyce
dr inż. Justyna Smagowicz | Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
10:30 – 11:00Kawa i ciastko
11:00-12:00Business Case studies: „Od modelu symulacyjnego po digital twin”.
Dawid Dąbal | InterMarium
12:00-12:30Potencjał realizacji prac rozwojowych na rzecz przemysłu w ramach współpracy InterMarium Sp. z o.o. z CMiOP WZ PW
dr inż. Cezary Szwed | Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
12:30 – 13:00Kawa i ciastko
13:00 – 13:30Symulacyjna analiza koncepcji GTM jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej
Dr hab. Inż. Konrad Lewczuk, prof. PW | Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
13:30 – 15:00Warsztat pokazowy w narzędziu FlexSim.
Dawid Dąbal | InterMarium
9:00 – 15:00Stanowisko Virtual Reality
Patryk Żuchowicz | InterMarium

Opis wystąpień

Partner merytoryczny:
dr inż. Justyna Smagowicz | Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, pracownik Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji Politechniki Warszawskiej.
Ukończyła studia magisterskie (dyplom z wynikiem celującym) na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, studia podyplomowe „Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia”, Szkołę Tutorów Akademickich oraz brała udział w licznych szkoleniach z zakresu modelowania procesów produkcyjnych. W 2019 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Model dojrzałości zarządzania ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym”.
W ciągu ostatnich 10 lat brała udział w projektach z obszaru zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w zakresie odporności na występujące sytuacje kryzysowe (w tym, w odniesieniu do pandemii COVID czy dezinformację społeczeństw). Wyniki uzyskane w ramach realizowanych prac badawczych i rozwojowych zostały przedstawione w formie referatów na licznych konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Autorka lub współautorka ponad trzydziestu opracowań naukowych z obszaru nauk
o zarządzaniu i jakości dotyczących zarządzania produkcją, usprawniania procesów biznesowych, modelowania symulacyjnego, badania dojrzałości przedsiębiorstw czy publicznego zarządzania kryzysowego.
Promotor blisko 20 prac dyplomowych o tematyce usprawniania procesów produkcyjnych oraz budowy odporności procesów biznesowych z wykorzystaniem modelowania symulacyjnego. Laureatka nagród naukowych i dydaktycznych Rektora Politechniki Warszawskiej.
Opis wystąpienia:
Wykorzystanie modelowania symulacyjnego w projektach badawczych i dydaktyce
Modelowanie symulacyjne, jako metoda eksperymentalna, umożliwia prowadzenie badań naukowych dotyczących procesów rzeczywistych, gdzie ingerencja w przebieg procesu jest zbyt kosztowna lub czasami wręcz niemożliwa, gdzie otrzymanie wyników jest oczekiwane w stosunkowo krótkim czasie oraz gdzie niezbędne są prognozy dla istniejących lub projektowanych działań. Jej celem może być zarówno wyznaczenie charakterystyk danego procesu, jak też określenie warunków jego poprawy, w sensie uprzednio zdefiniowanych kryteriów.  
W dydaktyce, nauczanie modelowania symulacyjnego, m.in., umożliwia rozwój kompetencji studentów w obszarze usprawniania procesów produkcyjnych, w tym zdobywania wiedzy o  jego podstawach teoretycznych, uzyskiwania umiejętności praktycznych formułowania celów i zakresu badań, a także pierwszych doświadczeń w określaniu korzyści biznesowych. 
W prezentacji omówimy projekty badawcze zrealizowane i planowane do realizacji  w różnych przedsiębiorstwach i organizacjach, których wykonawcami są pracownicy naukowi, jak też studenci i dyplomanci. Scharakteryzujemy proces kształcenia studentów w zakresie wykorzystania technik i narzędzi modelowania symulacyjnego do rozwiązywania problemów produkcyjnych, w tym realizacji projektów studenckich i projektów dyplomowych.
Partner merytoryczny
dr inż. Cezary Szwed | Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Kierownik Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji Politechniki Warszawskiej.
Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (WEiTI PW), studia i kursy podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (Warszawa), Institut Français de Gestion (Paryż/Warszawa),  Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych PW (Warszawa) oraz University of Wisconsin (Madison, USA). W 1999 roku, na WEiTI PW, obronił pracę doktorską.
Autor lub współautor ponad trzydziestu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach z dziedziny nauk o zarządzaniu i jakości, informatyki stosowanej oraz energetyki, dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, modelowania procesów biznesowych, modelowania matematycznego, w tym modelowania symulacyjnego, algorytmów optymalizacji oraz zarządzania infrastrukturą krytyczną. Recenzent w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych.
Opis wystąpienia:
Potencjał realizacji prac rozwojowych na rzecz przemysłu w ramach współpracy InterMarium Sp. z o.o. z CMiOP WZ PW
Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji działa od ponad 4 lat na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Centrum realizuje prace badawcze, projekty rozwojowe oraz prowadzi działalność dydaktyczną w obszarach zarządzania procesami przedsiębiorstwa, projektowania, badania oraz usprawniania procesów produkcyjnych, logistycznych i usługowych, a także zarządzania ciągłością działania i usługami kluczowymi w przedsiębiorstwach. Z Centrum współpracuje interdyscyplinarny zespół pracowników Politechniki Warszawskiej, dysponujący kompetencjami w zakresie zarządzania produkcją, logistyki, modelowania matematycznego, algorytmów optymalizacji, informatyki oraz zarządzania infrastruktura krytyczną.
Od kilku lat Centrum współpracuje z przedsiębiorstwem InterMarium Sp. z o. o. Współpraca koncentruje się na wykorzystaniu programu FlexSim w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i, perspektywicznie, biznesowej. Jej podstawą jest komplementarność kompetencji stron – Centrum, m.in., wnosi wiedzę i umiejętności w formułowaniu, analizie i metodycznym podejściu do rozwiązywania problemów przedsiębiorstw, a InterMarium, m.in., umiejętności i doświadczenie w modelowaniu symulacyjnym i prowadzeniu eksperymentów w zakresie rozwiązywanych zagadnień.
W prezentacji scharakteryzujemy zakres merytoryczny problemów jakie mogą być rozwiązywane przez zespół Centrum we współpracy ze specjalistami z InterMarium, przybliżymy stosowane podejście praktyczne do rozwiązywania tych problemów oraz omówimy zasady i przebieg potencjalnej realizacji projektów rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych.
Dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. PW | Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Opis wystąpienia:
Symulacyjna analiza koncepcji GTM jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej

 Symulacja pozwala na niskokosztowe testowanie dowolnych koncepcji rozwoju systemów logistycznych, w tym automatycznych systemów magazynowych. Rozwiązania typu goods-to-man w określonych warunkach technologicznych mogą okazać się bardzo korzystne z punktu widzenia wydajności i jakości procesu kompletacji, ale ich nieprawidłowa konfiguracja przyniesie skutek odwrotny. Prezentowane badanie symulacyjne posłużyło do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej systemu GTM, a jednocześnie jest bardzo ciekawym przypadkiem biznesowym
Dawid Dąbal | InterMarium
Ekspert w technologiach komputerowego wspomagania modelowania, symulacji, optymalizacji i wizualizacji wspomaganej oprogramowaniem FlexSim 3D Simulation Software.
Posiada certyfikaty The Certification for Business Process Simulation Modeler, The Certification for Business Process Simulation Consultant, The Certification for Process Optimization Consultant.
Trener wszystkich poziomów kompetencji, szkolony w USA. Najbogatsze doświadczenie uzyskał w branży motoryzacyjnej i e-commerce.
Opis wystąpień:
Od modelu symulacyjnego po digital twin.
W trakcie wydarzeń, Dawid Dąbal Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Programu FlexSim w firmie InterMarium, zaprezentuje Uczestnikom przekrój swoich 12 letnich doświadczeń pracy w narzędziu FlexSim. W programie znajdą się przykłady z logistyki i produkcji. Oprócz samych modeli symulacyjnych, przybliżone zostanie tło każdego projektu oraz największe wyzwania z jakimi mierzono się w trakcie ich realizacji. Zostaną opisane dane jakie były potrzebne do rozpoczęcia realizacji, problemy jakie zidentyfikowano oraz zaproponowane rozwiązania.
Podczas każdego wystąpienia przewidujemy czas na pytania od Uczestników.
Patryk Żuchowicz | InterMarium
W InterMarium zajmuje się symulacją procesów głównie w branży e-commerce. Specjalizuje się również w tworzeniu gier symulacyjnych dla uczelni wyższych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym oraz modeli wirtualnej rzeczywistości (ang. virtual reality) przeznaczonych do szkoleń stanowiskowych na liniach produkcyjnych i montażowych.
Trener modelowania symulacyjnego z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim.
Posiada certyfikaty: The Certification for Business Process Simulation Modeler oraz The Certification for Process Flow Consultant.
Podczas całego wydarzenia będzie możliwość testowania narzędzia FlexSim w przestrzeni rzeczywistości wirtualnej (VR), zaprezentujemy wyselekcjonowane i dopasowane do profilu Uczestników modele, jak np. gra symulacyjna dotycząca logistyki magazynowej czy model symulacyjny z wysokiej jakości wizualizacją procesu produkcyjnego.

Zasady uczestnictwa

Organizatorem konferencji w Warszawie, realizowanej w ramach Simulation Business Tour, jest firma InterMarium Sp. z o. o. Możliwość uczestnictwa przewidziana jest tylko dla zarejestrowanych osób. Dla osób zawodowo związanych z logistyką, produkcją, optymalizacją procesów czy ciągłym doskonaleniem wstęp jest bezpłatny. Dla pozostałych osób, niezwiązanych zawodowo z branżą, wstęp płatny, 300 zł netto

Formularz rejestracyjny

  Aby poprawnie zarejestrować się na wybrane wydarzenie w ramach Simulation Business Tour, wypełnij wszystkie poniższe pola

  Wybierz rodzaj uczestnictwa

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Numer telefonu

  Nazwa pracodawcy/ Organizacja

  Branża

  Którą konferencję wybierasz?

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgłoszeniowym przez InterMarium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków w celu świadczenia usług związanych z organizacją wydarzenia w ramach Simulation Business Tour.

  Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@flexsim.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

  Zapoznaj się z
  Polityką Prywatności FlexSim InterMarium.

  Nie jestem robotem.